นโยบายการ เปลี่ยน/คืน สินค้าจาก CW-X

กรณี เปลี่ยน/คืน หลัง จากได้รับสินค้าCW-X

CW-X สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกรณีที่สวมใส่สินค้าไม่พอดี หรือ รูปแบบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทาง CW-X

1.ทางลูกค้าจะคืนสินค้าของ CW-X โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 ต้องไม่มีการแกะ ป้ายรหัสและราคาของสินค้า, ป้ายบอกวิธีการดูแลสินค้า ที่ติดอยู่กับสินค้า

1.2 CW-X ต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการซัก ไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า เพื่อสุขลักษณะอนามัย สินค้าใส่แล้วทุกชนิดไม่รับเปลี่ยนคืน

1.3 สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องราคาเท่ากันกับสินค้าที่ให้เปลี่ยน

1.4 การคืนสินค้าต้องไม่เกิน 1 ครั้ง และไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันชำระเงิน

2.ทางลูกค้าจะต้องแจ้งเลขลงทะเบียนในการส่งสินค้ากลับให้กับทาง CW-X เพื่อยืนยันการส่งสินค้าคืนให้กับ CW-X

กรณี เปลี่ยน/คืน ก่อน ได้รับสินค้า CW-X

1.ทางลูกค้าจะต้องยกเลิกใบสั่งซื้อเดิมที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ เช่น ไซซ์, สี, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น

2.ทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อใหม่ ตามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการ

3.การคืนเงิน ในใบสั่งซื้อเดิม จะคืนเงินตามเงื่อนไข การคืนเงินของบริษัท